Dự án "Kháng sinh và Sức khỏe trong chăn nuôi lợn...
Kết quả của dự án sẽ được sử dụng để thiết kế và thử nghiệm biện pháp can thiệp đích trên...
Mục tiêu của dự án
Tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông nhằm nâng cao sức...
Dự kiến kết quả và đầu ra dự án
Luận án ThS (2); bài báo được gửi xem xét; bản thảo (2); Báo cáo đánh giá. Các kết quả...
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia