Dự kiến kết quả và đầu ra dự án

Cập nhật: 5/21/2019 - Lượt xem: 224
Đầu ra của gói CV1: Luận án ThS (2); bài báo được gửi xem xét; bản thảo (2); Báo cáo đánh giá. Các kết quả của gói CV1: Tăng cường kiến thức về bệnh ở lợn và nhận thức của các bên liên quan và thực hành quản lý sức khoẻ lợn; tăng cường năng lực hướng dẫn quản lý sức khoẻ lợn.
 
  Đầu ra của gói CV2: Luận văn thạc sĩ (4); bản thảo bài báo (3); Báo cáo hội thảo phương pháp nghiên cứu định tính. Các kết quả của gói CV2: Nâng cao hiểu biết về nguồn cung cấp và mạng lưới phân phối thuốc thú y; những lời khuyên hữu ích hơn về việc sử dụng kháng sinh thận trọng. 
 
Đầu ra của gói CV3: Luận văn thạc sĩ (4); bản thảo bài báo (4); Báo cáo hội thảo (2). Các kết quả của gói CV3: Nâng cao năng lực về kiểm tra dư lượng kháng sinh và xét nghiệm kháng kháng sinh; Tăng cường năng lực về tạo lập và phân tích dữ liệu giải trình tự toàn bộ bộ gen (WGS).
 
Đầu ra của gói CV4: Báo cáo (2); Tài liệu truyền thông (tập tài liệu, video, v.v...). Các kết quả của gói CV4: Tăng cường hiểu biết về các biện pháp hiệu quả để cải thiện quản lý sức khoẻ lợn; nâng cao hiểu biết về cách giao tiếp với các bên liên quan để thúc đẩy các biện pháp sử dụng thận trọng thuốc thú y.
 
Các đầu ra khác bao gồm: Bản tin một năm hai lần; video ngắn; các bài báo giấy và báo điện tử trên các phương tiện truyền thông công cộng.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia